Verslag wijkschouw wijkraad WLZB samen met bewoners op dinsdag 7 juni 2022


Onder geweldige belangstelling hebben we op dinsdag 7 juni 2022 samen met bewoners en een afvaardiging van de gemeente Enschede door de wijk gelopen om te kijken welke knelpunten we tegenkwamen. Vanuit de wijkraad WLZB waren Lloyd Schellevis, Mark Boers, Anita Veenstra en Lammie Pruntel aanwezig. Vanuit de wijkbudgetcommissie Alice Snijders. Vanuit de gemeente waren Iwan Bult (wijkregisseur Centrumgebied), Iwan Sievers (wijkbeheerder Stadsdeelbeheer), Bert Rademakers (Teamleider Stadsdeelbeheer Centrum), Timo Kemerink op Schiphorst (projectmanager Centrumkwadraat), Anouk Neef (projectmanager Deurningerstraat) en Roelof-Jan Pierik (verkeerskundige) ruim vertegenwoordigd.  We zijn gestart bij de ingang van het Stadskantoor en van daaruit zijn we verder richting de Raiffeissenstraat gelopen. Daarna vervolgde de route zich over de Deurningerstraat weer richting Stadskantoor en van daaruit richting de Oldenzaalsestraat (Ovatonde).  We hebben veel opgehaald en zijn jullie als bewoners dankbaar dat jullie de tijd hebben genomen om met ons door de wijk te lopen. 

Er is ondertussen overleg geweest met de verkeerskundige Roelof-Jan Pierik van de gemeente Enschede en met Bert Rademakers van Stadsdeelbeheer. De uitkomsten van dat gesprek zijn meegenomen in dit verslag. Niet alle aangedragen knelpunten kunnen meteen opgelost worden door de gemeente maar we hebben ze wel onder de aandacht kunnen brengen zodat bij toekomstige ontwikkelingen deze aandachtspunten meegenomen kunnen worden.  
Veel knelpunten hebben betrekking op doorstroming van verkeer in de wijken zelf of bepaalde knelpunten in het verkeer. De gemeente is voornemens om een nieuw verkeerscirculatieplan te maken en heeft de wijkraad gevraagd hierin mee te denken. Daar komen wij bij jullie op terug. Een nieuw verkeerscirculatieplan zal na de zomer opgepakt worden door de gemeente. 

In het onderstaande verslag worden puntsgewijs de benoemde knelpunten benoemd en wat er besproken/afgesproken is: 
N.B sommige foto’s zijn afkomstig van Google maps.

1. De hoeveelheid vuilnis tussen Stadskantoor en de flat De Eenhoorn

Op verschillende plekken in de wijk is sprake van afvaldumping naast de containers. De gemeente heeft een contract met Twente Milieu om de afvalinzameling te organiseren. Als u via de app of telefonisch aan Twente milieu doorgeeft dat er sprake is van illegale afvaldumping, komen zij dit ophalen. In een aantal gevallen wordt de gemeentelijke handhaving ingeschakeld die het afval checkt op adresgegevens zodat de dader achterhaald kan worden.

2. Verlichting tussen eendracht en station is slecht (zie situatie foto)

Het gaat hier om het grasveld/loopgedeelte aan de zijkant van het Stadskantoor en de zij/achterkant van de flat De Eenhoorn. Met de verkeerskundige is hierover gesproken. De uitkomst is dat hier geen extra maatregelen worden genomen. Als reden is aangegeven dat als je meer lichtpunten plaats op het grasveld, dat de omgeving daaromheen donkerder lijkt en daarmee een gevoel van onveiligheid kan creëren.

3. Geluid trafo huis is storend in de avond stadskantoor (hoop ruis/brommend geluid)

Het geluid vanuit het Trafo-huis in de kelder van het Stadskantoor (naast ingang parkeergarage Stadskantoor en De Eenhoorn) wordt als storend ervaren. Vanuit de gemeente is toegezegd dat zij dit zullen onderzoeken.

4. Fietsen voor de flat is een probleem voor beeld en doorstroom. Werkt ook diefstal in de hand.

Het aantal fietsen wat hier normaliter staat valt mee. Echter, enkele fietsnietjes zouden handig zijn. Deze suggestie is voorgelegd aan de gemeente. 

5. Er wordt regelmatig over het paaltje aan het einde van de Hengelosestraat richting Molenstraat (Stadskantoor) gereden.

Dit paaltje is ervoor bedoeld om in geval van calamiteiten een directe doorgang te hebben voor hulpdiensten en politie/brandweer. 
Ook personenauto’s rijden over dit flexibele paaltje, wat dan weer niet de bedoeling is. Er zijn andere oplossingen (elektronische toegangssystemen) maar deze zijn veel duurder dan het plaatsen van een paaltje. 
Vanuit de gemeente is er geen urgentie dit aan te passen.

6. Oversteekplaats voor voetgangers wordt gebruikt door fietsers (onveilige situatie)

De rode pijl geeft aan waar fietsers oversteken. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. 

We hebben dit punt bij de gemeente onder de aandacht gebracht. 

7. Ovatonde Deurningerstraat / Raiffeissenstraat: keren op de weg

In de afgelopen weken (juli) heeft de gemeente al enkele aanpassingen in het wegdek aangebracht in de vorm van driehoeken waardoor keren ter hoogte van Broodje Joop moeilijker of onmogelijk wordt. 

8. Ovatonde Deurningerstraat / Raiffeissenstraat: kruisende fietsers

Fietsers vanuit de Deurningerstraat die richting de Molenstraat willen kunnen uit twee richtingen komen: vanuit de Lasonderstraat en vanuit de Raiffeissenstraat. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor automobilisten die over de ovatonde richting de Molenstraat rijden en over de kruisende fietsstroken heen rijden. Fietsers komen zowel vanuit rechts als links. 
Dit hebben we bij de gemeente aangegeven. 

9. Gevaarlijk oversteekpunt vanuit de Boddenkamp over de Deurningerstraat richting Lasonderstraat (Roombeek)

Fieters vanuit de Boddenkamp steken hier over naar de Lasonderstraat en vica versa.

De kruising met de auto’s op de rijbaan zorgen voor onveilige situaties. Soms staan auto’s op het geblokkeerde wegblok (met kruis daarop) waardoor fietsers tussen de auto’s door moeten manoevreren.

Dit punt is onder de aandacht gebracht bij de gemeente. 

10. Voetgangersoversteekplaats op onhandige plek

Op het stoplicht links zit een voetgangersoversteekknop. De voetganger moet eerste over het fietspad en kan dan de voetgangersknop bedienen. Aan de andere kant van de straat hetzelfde (kruising met fietspad).
De gemeente heeft toegezegd dat zij deze situatie nader zullen bestuderen hoe dit anders en veiliger kan. 

11. Veel beklag over afsluiting Lasonderstraat en de nieuwe situatie naar rechts.

Sinds de Lasondersingel recentelijk is aangepast kunnen automobilisten  die vanuit de Lasonderstraat gebruikmaken van de fietsstraat niet meer de singel op dat punt oversteken om vervolgens links af te slaan richting de Boddenkampsingel. Het verkeer kan alleen naar rechts afslaan en ten hoogte van het Rijksmuseum Twente oversteken en naar links afslaan. Hierover is veel onvrede.

12. Onveilige situaties op de oversteek Molenstraat/Willem Brakmanstraat

In de oude situatie lag er ter hoogte van waar nu het logo Fietsstraat is gepositioneerd een zebrapad voor voetgangers. In de nieuwe situatie is daar niet voor gekozen omdat het wegprofiel een fietsstraat is waar auto’s 30 km/uur mogen. 
Vanuit de gemeente is aangegeven dat er voor nu geen aanpassingen worden gedaan.

13. Ovatonde Molenstraat/Oldenzaalsestraat

Ten tijde van de wijkschouw was deze ovatonde in aanleg. De situatie is nu dat de stoplichten op de kruising weg zijn, de ovatonde gerealiseerd is en dat fietsers vanuit de Oostweg sneller over kunnen steken naar de Molenstraat. Hetzelfde geldt voor fietsers die over de Oldenzaalsestraat fietsen. Ook zij kunnen sneller over de kruising.